Děkujeme všem účastníkům konference a těšíme se na Vás na XIII. konferenci v dubnu 2021.

Sledujte naše stránky www.ecinstitut.cz

Konferenci pořádá Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Organizační výbor a vědecký sekretariát: prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. a MUDr. Petra Uhlíková


Datum konání: 4. – 6. 4. 2019


Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Podrobně viz Místo konání a registrace 


Vážené dámy, vážení pánové, 

dovoluji si vás pozvat na připravovanou XII. Mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě: poznání, emoce a sebe-přijetí.

Na konferenci zazní přednášky věnované novým odborným tématům, například transgender problematice a posudkové činnosti u poruch příjmu potravy, ale i poruchám příjmu potravy u dětí a adolescentů, jejich léčbě a její dostupnosti, zařazeny jsou přednášky o intervencích v urgentní medicíně a specializovaných konsiliárních službách. Také budeme diskutovat o léčbě narůstajícího počtu chronických a komorbidních onemocnění, zvláště u diabetu. Vzhledem k nutnosti interdisciplinárních intervencí vedle přednášek psychiatrů a psychologů budou uvedeny přednášky internistů, gastroenterologů, gynekologů, nutričních terapeutů, sociálních pracovnic a dalších odborníků. Součástí programu budou opět workshopy zaměřené na klinickou praxi a možnosti implementace nových vědeckých poznatků (stimulační přístupy, mikrobiom) a na prevenci a její realizaci ve školách. 

Budeme se těšit na Vaši účast.

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., předsedkyně konference